• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5960/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5960/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5960/TCHQ-TXNK
V/v xác định TGTT hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8235/HQHP-TXNK ngày 20/9/2013 và công văn số 8509/HQHP-TXNK ngày 27/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng rượu của công ty Diageo Việt Nam và mặt hàng bồn tắm của Công ty TNHH Ri Ta Võ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ hồ sơ, thực tế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp và các quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, Quyết định số 1102/QĐ-TCHQ ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công văn 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá tính thuế đối với các mặt hàng rượu, mặt hàng bồn tắm nêu trên theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5960/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5960/TCHQ-TXNK

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209997