• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 597/CT-TTHT năm 2014 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 597/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

Công Ty Cổ Phần Mai Son
Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Vincomcenter, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0302816309

Trả lời văn thư ngày 08/01/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2a Điều 14 quy định :

“...

Các siêu thị, trung tâm thương mại thành lập theo quy định của pháp luật được lập chung một (01) hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng). Chỉ tiêu người mua trên hoá đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn. Trường hợp khách hàng mua hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) có yêu cầu xuất hóa đơn, các siêu thị, trung tâm thương mại phải lập hóa đơn GTGT cho từng khách hàng theo quy định. …”

+ Tại Khoản 2b Điều 14 quy định :

“ Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. ”

+ Tại Khoản 1 Điều 16 quy định:

“1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.”

Trường hợp Công ty không phải là “siêu thị”,“trung tâm thương mại” được thành lập theo quy định của pháp luật thì khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì Công ty vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” theo quy định nêu trên. Việc Công ty đề nghị được lập một hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q1;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
182-7552 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 597/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 597/CT-TTHT

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251072