• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật di sản văn hóa


 

Công văn 597/VPCP-QHĐP năm 2021 về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 597/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/VPCP-QHĐP
V/v cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8921/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020; ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 11188/BTC-NSNN ngày 15 tháng 9 năm 2020), Bộ Xây dựng (công văn số 4497/BXD-PTĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020), Bộ Nội vụ (công văn số 3335/BNV-CQĐP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và công văn số 6324/BNV-CQĐP ngày 01 tháng 12 năm 2020) về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Về cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính về các cơ chế, chính sách đặc thù trong phí tham quan di tích; thống nhất với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về cơ sở pháp lý, mô hình, tổ chức hoạt động và cơ chế quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội, gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định, trình Chính phủ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trước ngày 05 tháng 02 năm 2021.

2. Về cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ Tư pháp, giải trình rõ cơ sở pháp lý thực hiện xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định trình Chính phủ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trước ngày 05 tháng 02 năm 2021.

3. Đối với các chính sách thuộc thẩm quyền Chính phủ tại Tờ trình số 8921/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Đối với các chính sách thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 8921/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 410/TB-VPCP ngày 29 tháng 12 nam 2020, số 10501/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2009.

5. Về việc áp dụng đặc thù đối với tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đối với tỉnh Thừa Thiên Huế: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TP, XD, NV, VH, TT&DL, CT;
- Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VPQH: các Vụ: TC-NS, TH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, NC, QHQT, PL, TH, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 597/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 597/VPCP-QHĐP

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
463679