• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế

 

Công văn 59706/CT-TTHT năm 2020 về ghi nhận chi phí hoạt động Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 59706/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59706/CT-TTHT
V/v ghi nhận chi phí hoạt động

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Golden Concord Intelligent Energy Co.Ltd tại Thành phố Hà Nội
(Địa chỉ: Số 9, Ngõ 13 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - MST: 0108808385)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/CV2020/GCL ngày 3/6/2020 của Văn phòng đại diện Golden Concord Intelligent Energy Co.Ltd tại Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện) hỏi về việc ghi nhận chi phí hoạt động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2, Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về Văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

...2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau

Trường hợp Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư của Công ty Golden Concord Intelligent Energy CoXtd, được Công ty Golden Concord Intelligent Energy Co .Ltd ủy quyền ký kết và chi trả theo điều khoản thanh toán hp đồng tư vấn vi Viện Năng lượng thì khoản chi cho hợp đồng trên thuộc chi phí của Công ty Golden Concord Intelligent Energy Co.Ltd., không phải là chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Văn phòng đại diện liên hệ Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện Golden Concord Intelligent Energy Co.Ltd tại Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng CNTK;
- Phòng DTPC;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ C
ỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59706/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 30/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 59706/CT-TTHT

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446906