• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đường sắt


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng đường sắt

Công văn 5972/VPCP-CN năm 2019 về kinh doanh, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5972/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5972/VPCP-CN
V/v kinh doanh, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5677/BGTVT-KCHT ngày 17 tháng 6 năm 2019) và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 1863/ĐS-KHKD ngày 20 tháng 6 năm 2019) về việc kinh doanh, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong thời gian xử lý chuyển tiếp Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại các văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ
: KHĐT, TP;
- Ủy ban quản lý vốn NN tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5972/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5972/VPCP-CN

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
418388