• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế

 

Công văn 5973/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở người bốn bánh chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5973/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5973/TCHQ-TXNK
V/v thuế TTĐB xe chở người 4 bánh gắn động cơ

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Đại Phát Tín.
(Số 333, Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau)

Trả lời công văn số 156/CV/ĐPT-XĐ ngày 30/10/2019; số 15/CV/ĐPT-XĐ ngày 24/2/2020 của Công ty TNHH Đại Phát Tín về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở người bốn bánh chạy trong sân golf, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tại điểm d khoản 1 Điều 2 Luật thuế TTĐB;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 26 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định Hiệu lực thi hành;

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211:2003 , ISO 3833:1977 về Phương tiện giao thông đường bộ kiểu - thuật ngữ và định nghĩa do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Bộ Công thương tại công văn số 1166/XNK-CN ngày 08/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 3630/BKHCN-TĐC ngày 11/11/2019 và số 2614/TĐC-TC ngày 14/8/2020, Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1064/BGTVT-KHCN ngày 11/2/2020 và số 2848/ĐKVN-VAQ ngày 27/8/2020, Bộ Tư pháp tại công văn số 2203/BTP-PLHSHQ ngày 18/6/2020;

Mặt hàng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ chạy trong sân golf đã đáp ứng định nghĩa “ô tô (motor vehicle)” tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211:2003 , ISO 3833:1977, do đó thuộc đối tượng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Đại Phát Tín phối hợp thực hiện theo đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014) và nội dung đã hướng dẫn tại văn bản số 5074/TCHQ-TXNK ngày 08/8/2019 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Đại Phát Tín được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Bộ Công Thương: Bộ GTVT; Bộ KH&CN;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa:
...

d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa:
...

d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức rà soát các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng để lập các danh mục sau:

a) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng không phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

c) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng phải huỷ bỏ.

Việc rà soát và lập các danh mục phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2. Nguyên tắc và thời hạn chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

a) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng có nội dung phù hợp và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xem xét để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Việc chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

*Nội dung này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định 67/2009/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật như sau:
...
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 11

a) Đoạn hai điểm a được sửa đổi như sau:

“Việc chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.”*

b) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng có nội dung kỹ thuật và nội dung quản lý liên quan đến việc áp dụng bắt buộc tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành không phù hợp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

*Nội dung này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 67/2009/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật như sau:
...
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 11
...
b) Đoạn hai điểm b được sửa đổi như sau:

“Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.”*

c) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng có nội dung không phù hợp và không đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải được huỷ bỏ.

Việc huỷ bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện việc chuyển đổi, huỷ bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Trình tự, thủ tục chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

- Chuyển hoàn toàn nội dung của tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng và nội dung quản lý liên quan đến việc áp dụng bắt buộc tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành thành dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Chuyển đổi hình thức trình bày theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

b) Trình tự, thủ tục xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung để chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

c) Trình tự, thủ tục huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 26. Hiệu lực thi hành
...

2. Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành tự nguyện áp dụng ban hành trước thời điểm có hiệu lực của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa được chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia được tiếp tục sử dụng đến thời hạn chuyển đổi quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

3. Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng ban hành trước thời điểm có hiệu lực của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được giữ nguyên hiệu lực đến thời hạn có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được chuyển đổi theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5973/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 11/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5973/TCHQ-TXNK

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453902