• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hoạt động in phát hành xuất bản phẩm

 

Công văn 598/BTTTT-CXBIPH năm 2017 về cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 598/BTTTT-CXBIPH
Bản Tiếng Việt

B THÔNG TIN VÀ
TRUYN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 598/BTTTT-CXBIPH
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Tng cục Hải quan

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được công văn số 928/TCQH-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh. Sau khi xem xét, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:

“Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp được 01 (một) bản xuất bản phẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết định cấp giấy phép nhập khẩu, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu 01 (một) bản/tên xuất bản phẩm và yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp để thẩm định nội dung.

Trường hợp cn thiết, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu bổ sung với số lượng xuất bản phẩm tối thiểu đủ để thẩm định nội dung”.

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cần thực hiện đúng quy định trên trong việc cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Luật Xuất bản 2012, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội;
- Lưu: VT
, CXBIPH, XT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

Điều 21. Thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 41 Luật Xuất bản

1. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp được 01 (một) bản xuất bản phẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết định cấp giấy phép nhập khẩu, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu 01 (một) bản/tên xuất bản phẩm và yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp để thẩm định nội dung.

Trường hợp cần thiết, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu bổ sung với số lượng xuất bản phẩm tối thiểu đủ để thẩm định nội dung.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 598/BTTTT-CXBIPH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 27/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 598/BTTTT-CXBIPH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341538