• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 598/BXD-KTXD năm 2014 sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 598/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/BXD-KTXD
V/v Sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 13/SKHĐT ngày 06/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, chi phí đầu tư xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí; phù hợp với thời gian xây dựng, cơ chế thị trường và trong phạm vi tổng mức đầu tư được Người quyết định đầu tư phê duyệt. Như vậy, trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh nêu tại văn bản số 13/SKHĐT là phù hợp được nếu việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư không làm thay đổi mục tiêu, hiệu quả đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 598/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 598/BXD-KTXD

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225537