• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 5991/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5991/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5991/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 1962/CT-KT1 ngày 27/11/2017 và công văn s 1095/CT-KT1 ca Cục Thuế tnh Bắc Ninh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sa đi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

“...a) Dự án đầu tư của sở kinh doanh không góp đ số vốn Điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;..”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT:

“…- Dự án đầu của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật qun lý thuế là dự án đầu tư ca cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bn của cơ quan nhà nước có thm quyn cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện đ thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phi có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bn theo quy định của pháp luật về đầu tư...”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“...c.1) Dự án đầu tư của cơ s kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đsố vn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế...”

Căn cứ quy định, hưng dẫn nêu trên và theo trình bày ca Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại các công văn nêu trên: trường hợp Công ty TNHH HK đã được Cơ quan cấp phép có thm quyền xác định việc tăng tổng vn đầu tư dự án, vn góp đã được Nhà đầu tư góp đầy đủ theo quy định của Luật đầu tư và đáp ứng các điều kiện về hoàn thuế GTGT thì Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh xem xét và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh hsơ kê khai, hoàn thuế và giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tnh Bắc Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Các V
: PC, KK&KTT - TCT;
- We
bsite - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5991/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5991/TCT-CS

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373872