• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 60178/CT-TTHT năm 2017 về thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều kiện bảo hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 60178/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60178/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư T&C
Địa chỉ: L3, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
MST: 0102085845

Trả lời công văn số 0808/2017/T&C ngày 08/8/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư T&C về thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều kiện bảo hành, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

- Căn cứ Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

- Căn cứ khoản 3 công văn số 4280/TCT-CS ngày 02/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu.

“3. Về đối tượng không áp dụng quy định tại Điều 2:

Bổ sung các trường hợp sau vào đối tượng không áp dụng Thông tư:

- Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không còn dịch vụ nào khác thực hiện tại Việt Nam.

Trước: Cung cấp hàng hóa kèm theo dịch vụ bảo hành tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.

Trước: không quy định.”

- Căn cứ công văn số 2776/TCT-CC ngày 26/6/2017 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành:

“Tại điểm 3 Công văn số 4280/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/10/2014 về việc giới thiệu Thông tư số 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu đã nêu:

"3. Về đối tượng không áp dụng quy định tại Điều 2

Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam có kèm theo điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không còn dịch vụ nào khác thực hiện tại Việt Nam

Trước: cung cấp hàng hóa kèm theo dịch vụ bảo hành tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu."

Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về Hiệu lực thi hành: “…2. Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồng thầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT thuế TNDN tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng.””

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa có kèm theo dịch vụ bảo hành tại Việt Nam giai đoạn 01/01/2009 đến ngày 30/9/2014 (trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 103/2014/TT-BTC) thì đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4280/TCT-CS ngày 02/10/2014 và công văn số 2776/TCT-CC ngày 26/6/2017 của Tổng cục Thuế nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư T&C biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng pháp chế;
- CCT Ba Đình;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60178/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 60178/CT-TTHT

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364274