• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

 

Công văn 6022/VPCP-KGVX năm 2014 về cơ chế đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6022/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6022/VPCP-KGVX
V/v cơ chế đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 22/TTr-BTTTT ngày 15 tháng 5 năm 2014 và văn bản số 1906/BTTTT-THH ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc đề xuất cơ chế đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước của Dự án “Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ”, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3474/BKHĐT-QLĐT ngày 05 tháng 6 năm 2014 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8607/BTC-HCSN ngày 27 tháng 6 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Tại công văn số 1907/TTg-KGVX ngày 11 tháng 11 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao nhiệm vụ thực hiện Dự án “Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ (e-Doc)” cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định áp dụng văn bản phù hợp để lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6022/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 07/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6022/VPCP-KGVX

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243017