• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6027/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng vây cá mập đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6027/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6027/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng vây cá mập đông lạnh

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời Công văn số 1772/HQĐNg-TXNK ngày 27/09/2013 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc phân loại mặt hàng vây cá mập. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; tham khảo chú giải chi tiết HS2012 thì:

Mặt hàng vây cá mập đông lạnh còn nguyên da, thịt thuộc nhóm 03.03 "Cá, đông lạnh, trừ phi lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04", mã số 0303.81.00 "- - Cá nhám góc và cá mập khác".

Vây cá mập đã chế biến theo quy trình: ngâm nước, luộc chín, ngâm lạnh, loại bỏ lớp thịt cá và lớp da bên ngoài, tách xương, định hình, ngâm polyphotate, sấy lạnh, ngâm nước, cấp đông, đóng gói thuộc nhóm 16.04 "Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá", phân nhóm 1604.20 "Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác". Loại đã chế biến sử dụng ngay thuộc mã số 1064.20.19 "- - - Loại khác". Loại chưa sử dụng được ngay thuộc mã số 1604.20.99 "- - - Loại khác".

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng căn cứ vào thực tế hàng hóa, bộ hồ sơ hải quan, các tài liệu liên quan và hướng dẫn nêu trên để phân loại mặt hàng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, tp (để th/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6027/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6027/TCHQ-TXNK

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210010