• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật năng lượng nguyên tử


 

Công văn 6035/VPCP-KGVX năm 2014 hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6035/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6035/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (tại văn bản số 2445/TTr-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2014) về trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ; ý kiến của Bộ Nội vụ (tại văn bản số 1275/BNV-TL ngày 18 tháng 4 năm 2014), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 1275/LĐTBXH-LĐTL ngày 22 tháng 4 năm 2014) và Bộ Tài chính (tại văn bản số 5430/BTC-HCSN ngày 25 tháng 4 năm 2014), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về áp dụng phụ cấp mức 70% đối với người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn phóng xạ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2014 theo hướng:

a) Những người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn phóng xạ áp dụng phụ cấp mức khoảng 30-40%.

b) Người làm việc hành chính, phục vụ gồm:

- Người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ áp dụng phụ cấp mức khoảng 40-50%;

- Người làm việc hành chính, phục vụ không trực tiếp tại cơ sở áp dụng phụ cấp mức 20%;

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6035/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 07/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6035/VPCP-KGVX

366

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243019