• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Luật thương mại

 

Công văn 6062/TCHQ-TXNK năm 2020 về thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6062/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6062/TCHQ-TXNK
V/v thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1684/HQHCM-TXNK ngày 09/6/2020 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc vướng mắc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Faroe Islands. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

“3. Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường và được áp dụng như sau:

a) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;..”

Căn cứ công văn số 652/XNK-TLH ngày 29/5/2018 và 5013/BCT-ĐB ngày 10/7/2020 của Bộ Công Thương, Faroe Islands có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Do đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Faroe Islands được hưởng thuế suất ưu đãi (MFN).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP.HCM biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Minh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Điều 5. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm
...

3. Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường và được áp dụng như sau:

a) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6062/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 15/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6062/TCHQ-TXNK

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453947