• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 607/TCCL-TC1 năm 2020 về hiệu lực của TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003 do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 607/TCCL-TC1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/TCCL-TC1
V/v hiệu lực của TCVN 6211:2003 TCVN 7271:2003

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Phúc đáp công văn số 2575/ĐKVN-VAQ ngày 6/8/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hiệu lực của TCVN 6211:2003 TCVN 7271:2003 , Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Ngày 16/9/2003, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 26/2003/QĐ-BKHCN về việc công bố 02 tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6211:2030 (ISO 3833:1997), Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa TCVN 7271:2003 (Sửa đổi 1:2007, Sửa đổi 2:2010) Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.

2. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Điều 10), Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 (Điều 6) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn Việt Nam phải được rà soát, chuyển đổi thành tiêu chuẩn Quốc Gia.

3. Ngày 29/9/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2543/QĐ-BKHCN về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Quyết định 26/2003/QĐ-BKHCN ngày 16/9/2003 về việc công bố 02 tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên.

Tuy nhiên, TCVN 6211:2003 TCVN 7271:2003 vẫn giữ nguyên hiệu lực vì đã được chuyển đổi từ hình thức Tiêu chuẩn Việt Nam thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006 ngày 26/9/2006 và Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007.

Trên đây là ý kiến của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem xét, tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC1.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Phùng Mạnh Trường

 

Điều 6. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan, thực hiện việc rà soát các tiêu chuẩn Việt Nam đã được ban hành theo Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá năm 1999 và theo luật, pháp lệnh khác để lập các danh mục sau:

a) Tiêu chuẩn Việt Nam không phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

b) Tiêu chuẩn Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

c) Tiêu chuẩn Việt Nam phải huỷ bỏ.

Việc rà soát và lập các danh mục phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2. Nguyên tắc và thời hạn chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia:

a) Tiêu chuẩn Việt Nam có nội dung phù hợp với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế liên quan theo danh mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia mà không phải sửa đổi, bổ sung nội dung;

Việc chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

b) Tiêu chuẩn Việt Nam có nội dung không phù hợp với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế có liên quan theo danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được xem xét để sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại điểm này thành tiêu chuẩn quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

c) Tiêu chuẩn Việt Nam không được áp dụng trong thực tiễn, có nội dung lạc hậu so với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội hoặc có nội dung trái với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế có liên quan theo danh mục quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải được huỷ bỏ.

Việc huỷ bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện việc chuyển đổi, huỷ bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Trình tự, thủ tục chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thành tiêu chuẩn quốc gia:

- Chuyển hoàn toàn nội dung của tiêu chuẩn Việt Nam thành dự thảo tiêu chuẩn quốc gia;

- Chuyển đổi hình thức trình bày theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Công bố tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

b) Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung để chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thành tiêu chuẩn quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

c) Trình tự, thủ tục huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn

Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm:

1. Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN;

2. Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 607/TCCL-TC1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam   Người ký: Phùng Mạnh Trường
Ngày ban hành: 14/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 607/TCCL-TC1

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452977