• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh

 

Công văn 6087/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6087/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6087/TCHQ-PC
V/v triển khai thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Ngày 01/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Nội dung Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định: Quản lý chung về gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; xác định nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu; hồ sơ gỗ nhập khẩu, hồ sơ gỗ xuất khẩu; tiêu chí xây dựng và thẩm quyền công bố quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam, công bố loại gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; cấp giấy phép FLEGT. Do đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 102/2020/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện quy định của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ;

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 102/2020/NĐ-CP cho người khai hải quan, người nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6087/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 16/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6087/TCHQ-PC

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453948