• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 60969/CT-TTHT năm 2017 về nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền phát sóng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 60969/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60969/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Mỹ Media
(Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Press Club, số 59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - MST: 0105588244)

Trả lời công văn số 12062017/VMM của Công ty TNHH Việt Mỹ Media (sau đây gọi là Công ty) hỏi về nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền phát sóng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

“Về Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT và Thông tư số 103/2014/TT-BTC , trường hợp doanh nghiệp nước ngoài nhận tiền từ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì phải chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT là 10% (nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp)

...Đối với các trường hợp phát sinh trước thời điểm ban hành công văn này mà đã kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN khác với nội dung hướng dẫn tại công văn này thì không điều chỉnh lại; trường hợp chưa kê khai hoặc đã kê khai nhưng chưa nộp thuế GTGT, thuế TNDN thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn này.”

- Căn cứ Công văn số 586/TCT-CS ngày 24/02/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn hoạt động chuyển nhượng quyền phân phối các kênh truyền hình như sau:

“Hoạt động chuyển nhượng quyền phân phối các kênh và nội dung các kênh truyền hình trong một thời gian nhất định không phải là hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Khoa học và Công nghệ), không phải là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mà là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10% và tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế áp dụng đối với ngành kinh doanh dịch vụ là 50% (nếu áp dụng theo Thông tư số 60/2012/TT-BTC) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (nếu áp dụng theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC).”

- Căn cứ công văn số 3892/TCT-CS ngày 28/08/2017 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp trước ngày 07/11/2016, Công ty TNHH Việt Mỹ Media đã kê khai, nộp thuế GTGT thay nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động chuyển nhượng quyền phân phối các kênh và nội dung các kênh truyền hình của doanh nghiệp nước ngoài khác với nội dung hướng dẫn tại công văn số 586/TCT-CS ngày 24/02/2017 của Tổng cục Thuế thì không phải điều chỉnh lại.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Việt Mỹ Media được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng kiểm tra thuế;
- Các phòng thanh tra thuế;
- CCT các quận, huyện, thị xã;
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60969/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 08/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 60969/CT-TTHT

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364432