• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 610/TTg-ĐMDN năm 2018 phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 610/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 3820/BGTVT-QLDN ngày 13 tháng 4 năm 2018); Tài chính (công văn số 4268/BTC-TCDN ngày 12 tháng 4 năm 2018); Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1497/LĐTBXH-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2568/BKHĐT-PTDN ngày 20 tháng 4 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập (Ban quản lý Bến xe khách huyện Tiền Hải và Ban quản lý Bến xe khách huyện Thái Thụy) thành công ty cổ phần, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

3. Đối với Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xem xét, quyết định các hình thức phù hợp để sắp xếp, nâng cao năng lực, hiệu lực đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện cổ phần hóa và tỷ lệ Nhà nước nắm giữ sau khi chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, TP, GTVT, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Thụ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 610/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 610/TTg-ĐMDN

394

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381808