• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6110/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện chế độ gửi Báo cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6110/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6110/VPCP-KGVX
V/v thực hiện chế độ gửi Báo cáo

Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị:

1. Các Tiểu ban: An ninh trật tự xã hội; An sinh xã hội; Tài chính - hậu cần; Sản xuất và lưu thông hàng hóa; Vận động và huy động xã hội; Dân vận; Truyền thông định kỳ 03 ngày báo cáo về hoạt động của Tiểu ban, đề xuất, kiến nghị (nếu có) gửi Bộ Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Hằng ngày, Tiểu ban Y tế báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, CN, NN, QHQT; QHĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(3b).PL

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6110/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 02/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6110/VPCP-KGVX

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487094