• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Phê duyệt quy hoạch

 

Công văn 6113/VPCP-CN năm 2018 về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6113/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6113/VPCP-CN
V/v thm quyền phê duyệt QHC và điều chỉnh cục bộ QHPK dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Đại học quốc gia Hà Nội.

Về đề nghị của Đại học quốc gia Hà Nội (văn bản số 1510/ĐHQGHN-XD ngày 11 tháng 5 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1377/BXD-QHKT ngày 11 tháng 6 năm 2018), Tài chính (văn bản số 6884/BTC-ĐT ngày 12 tháng 6 năm 2018), Tư pháp (văn bản số 2029/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 6 năm 2018), Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 2384/BGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 6 năm 2018), Nội vụ (văn bản số 2485/BNV-TCBC ngày 01 tháng 6 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4152/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2018) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 2704/UBND-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2018) về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đại học quốc gia Hà Nội khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp vái các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 464/TB-VPCP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, NV, TP, GD&ĐT,
TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL;
- Lưu: V
T, CN (2b) Nghĩa (15).

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PH
Ó CHỦ NHIỆM
N
guyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6113/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6113/VPCP-CN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385913