• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 61341/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 61341/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61341/CT-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: VPĐD Chemical Works of Gedeon Richter PLC. tại Hà Nội
(Đ/c: P1102, T 11, tòa Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 8/8/2018 của Văn phòng đại diện Chemical Works of Gedeon Richter PLC. tại Hà Nội (sau đây viết tắt là Văn phòng) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bng tiền...

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:...”

+ Tại Khoản 1 Điều 25 quy định v khấu trừ thuế:

“1. Khấu trừ thuế...

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

+ Tại Khoản 1 Điều 18 quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú:

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tin lương, tin công nhân (x) với thuế suất 20%.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân (cư trú hoặc không cư trú) có phát sinh các khoản li ích như công tác phí, ăn ở, đi li,... khi tham gia hội thảo, hội nghị chuyên đ khoa học thì các khon lợi ích này thuộc đối tượng chịu thuế TNCN từ tiền lương, tin công của người lao động theo quy định ti Khon 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Tổ chức trực tiếp chi trả các khon lợi ích cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng phải thực hin khu trừ thuế TNCN theo mức 10% đối vi các khoản chi từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nếu chi tr cho cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân không cư trú thì khu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại din Chemical Works of Gedeon Richter PLC. tại Hà Nội được biết và thc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: TNCN; Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61341/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 61341/CT-TTHT

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399976