• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6145/BTC-ĐT năm 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 6145/BTC-ĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6145/BTC-ĐT
V/v kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
- Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2856/VPCP-KTTH ngày 24/4/2014 về việc kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Các dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước đã được hỗ trợ trong năm 2013 từ nguồn tạm ứng ngân sách trung ương theo văn bản số 1383/TTg-KTTH ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Tài chính thông báo tại văn bản số 12804/BTC-ĐT ngày 25/9/2013 được kéo dài thời hạn thanh toán đến hết ngày 30/6/2014.

2. Giao Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thanh toán nguồn vốn được phép kéo dài nêu trên đúng quy định và định kỳ báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, thanh toán các dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh và Kho bạc Nhà nước biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn;
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6145/BTC-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 12/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6145/BTC-ĐT

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237150