• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6146/VPCP-KSTT năm 2020 về nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6146/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6146/VPCP-KSTT
V/v nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung trong Báo cáo khảo sát phát triển Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên Hợp quốc (Phiếu trình số 7641/PTr-VPCP ngày 23/7/2020), năm 2020, Việt Nam xếp thứ 86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ tăng 02 bậc so với năm 2018 (năm 2018 xếp thứ 88/193), đứng thứ 6/11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, mặc dù Việt Nam có thăng hạng nhưng cần phải nhiều nỗ lực hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao thứ hạng về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao Chỉ số thành phần nguồn nhân lực, kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin mới nhất về chỉ số này cho các tổ chức quốc tế theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/10/2020;

3. Văn phòng Chính phủ hướng dẫn tái cấu trúc quy trình, nhất là tổ chức thực hiện đối với các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông nhiều cơ quan, đơn vị; hỗ trợ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; theo dõi, đánh giá, phân loại, xếp hạng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương;

4. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết, nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, bổ sung các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc để triển khai tái cấu trúc quy trình, xây dựng, thực hiện, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoàn thành trong năm 2020 hoặc chậm nhất là quý I/2021 (Phụ lục kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: VT, KSTT(2b).VTA.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6146/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6146/VPCP-KSTT

60

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453833