• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6149/TCHQ-TXNK năm 2013 hoàn thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6149/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6149/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3367/HQHCM-TXNK ngày 25/9/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc hoàn thuế tự vệ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc nêu tại công văn số 3367/HQHCM-TXNK nêu trên đã được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại Điều 94 (Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp), Điều 95 (Thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, thủ tục thu nộp, hoàn trả đối với hàng hóa áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp) Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.

Đề nghị Cục Hải quan TP. HCM căn cứ hướng dẫn tại các Điều trên và các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện việc hoàn trả thuế tự vệ cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6149/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 21/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6149/TCHQ-TXNK

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210535