• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa

 

Công văn 6162/VPCP-KTN năm 2014 xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải bằng đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6162/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6162/VPCP-KTN
V/v xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải bằng đường thủy nội địa.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 9470/BGTVT-VT ngày 04 tháng 8 năm 2014) về việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải bằng đường thủy nội địa trên phạm vi cả nước nói chung và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải căn cứ Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 và Đề án Tái cơ cấu Ngành Giao thông vận tải đã được phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014, chủ động chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải bằng đường thủy nội địa; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, V.III, NC, PL, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6162/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 12/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6162/VPCP-KTN

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243877