• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật doanh nghiệp

 

Công văn 6167/BKHĐT-PTDN năm 2018 vướng mắc trong áp dụng Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 6167/BKHĐT-PTDN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6167/BKHĐT-PTDN
V/v trả lời kiến nghị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9800/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 11 năm 2016 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, ngày 1 tháng 8 năm 2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 7296/VPC-ĐMDN về việc trả lời kiến nghị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (CIENCO 5). Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề xác định thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

- Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014 về Công khai các lợi ích liên quan quy định: Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau: “Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ”.

- Tại tiết b và tiết đ Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;

đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

Do vậy, đề nghị quý Doanh nghiệp căn cứ theo những quy định nêu trên để xác định quyền biểu quyết đối với thành viên HĐQT.

2. Về vấn đề xác định giá trị Hợp đồng giao dịch:

Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định về cách thức xác định giá trị của giao dịch, hợp đồng. Do đó, đề nghị quý Doanh nghiệp xác định giá trị của giao dịch hoặc hợp đồng giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung kiến nghị của quý Doanh nghiệp, xin gửi quý Doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ);
- VCCI (để tổng hợp);
- Lưu: VT, Cục PTDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Điều 159. Công khai các lợi ích liên quan

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đây:
...
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
17. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
...
b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;
...
đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6167/BKHĐT-PTDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 04/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6167/BKHĐT-PTDN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
394221