• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 61718/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế cho Công ty JFE Nhật Bản do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 61718/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61718/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty JFE Engineering Corporation - Nhà thầu chính Gói thầu CP-2 nhà máy xử lý nước thải Dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc tại KM29 Đại lộ Thăng Long
(Đ/c: KM29 Đại Lộ Thăng Long - Huyện Thạch Thất - Hà Nội)
MST: 0107454013

Trả lời công văn số CP2-LT-POJ-OTH-00139 ngày 04/01/2017 và công văn bổ sung tài liệu số JFE-ACC09/2017 ngày 01/04/2017 của Công ty JFE Engineering Corporation - Nhà thầu chính Gói thầu CP-2 nhà máy xử lý nước thải Dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc tại KM29 Đại lộ Thăng Long (sau đây gọi là Công ty JFE HL) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về ch ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.”

- Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về thuế, quy định về thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của cá nhân:

“2. Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

“đ.1) Tiền nhà ở; điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở; điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp min phí cho người lao động.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tỉnh theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.””

- Căn cứ công văn số 3888/TCT-CS ngày 28/08/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty JFE HL là nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam, được Công ty mẹ JFE Nhật Bản cử chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam công tác. Theo thư bổ nhiệm của Công ty mẹ JFE Nhật Bản, các chuyên gia là nhân viên của Công ty JFE Nhật Bản được Công ty JFE Nhật Bản trả lương, Công ty JFE HL chi trả các khoản phụ cấp theo chi phí thực tế phát sinh tại Việt Nam bao gồm cả chi phí thuê nhà thì:

- Về thuế GTGT: Thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Công ty JFE HL là cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

- Về thuế TNCN: Khi tính thuế TNCN của các cá nhân chuyên gia nước ngoài được cử sang Việt Nam công tác, số tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) do Công ty JFE HL chi trả hộ được tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ (bao gồm cả thuế GTGT) nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty JFE HL được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61718/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 13/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 61718/CT-TTHT

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364315