• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 6181/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 6181/BCT-TTTN
Bản Tiếng Việt

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6181/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình n giá và điều hành giá xăng du theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phi trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 8099/BTC-QLG ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài chính số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95;

Căn cứ Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá sở xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 912/BTC-QLG ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018 đến hết ngày 06 tháng 8 năm 2018 (sau đây gọi tắt là kỳ công b) và căn cứ nguyên tc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày[1] 23/7/2018 (đng/t,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề

(đồng/lít, kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5 RON92

20.464

20.805

+341

+1,67

2. Xăng RON95-III

21.272

21.731

+459

+2,16

3. Dầu điêzen 0.05s

17.242

17.538

+296

+1,71

4. Dầu hỏa

16.174

16.379

+205

+1,27

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

14.826

15.083

+257

+1,73

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu

- Xăng E5 RON92: 1.194 đồng/lít;

- Xăng RON95: 554 đồng/lít;

- Dầu madút: 70 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.611 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.177 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.538 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 16.379 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.013 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 8 năm 2018.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 07 tháng 8 năm 2018 đối với các mặt hàng xăng dầu.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 8 năm 2018, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT .

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục Quản lý thị t
rường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (đ
biết);
- Thương nhân ph
ân phối xăng dầu (đthực hiện);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lộc An

 

GIÁ THÀNH PHẨM XĂNG DẦU THẾ GIỚI 15 NGÀY*
(23/7/2018 - 06/8/2018)

TT

Ngày

X92

X95

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

23-7-18

80.270

82.690

85.980

84.320

453.490

23,015.00

23,250.00

2

24-7-18

80.930

83.200

86.250

84.660

451.000

23,015.00

23,280.00

3

25-7-18

82.190

84.540

87.370

85.740

456.440

23,015.00

23,240.00

4

26-7-18

82.570

84.920

88.260

86.860

461.920

23,015.00

23,235.00

5

27-7-18

82.410

84.760

88.320

86.860

466.420

23,015.00

23,280.00

6

28-7-18

 

 

 

 

 

 

 

7

29-7-18

 

 

 

 

 

 

 

8

30-7-18

82.630

84.990

88.310

86.490

465.590

23,155.00

23,300.00

9

31-7-18

82.780

84.970

88.190

86.640

464.420

23,155.00

23,325.00

10

1-8-18

81.310

83.270

86.660

85.440

463.710

23,155.00

23,325.00

11

2-8-18

80.020

82.000

85.470

84.200

454.160

23,155.00

23,320.00

12

3-8-18

80.760

83.020

86.400

85.380

453.640

23,155.00

23,340.00

13

4-8-18

 

 

 

 

 

 

 

14

5-8-18

 

 

 

 

 

 

 

15

6-8-18

81.190

83.430

87.040

86.260

453.830

23,240.00

23,345.00

 

Bquân

81.551

83.799

87.109

85.714

458.602

23,099

23,295

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt ’s (Platt Singapore).

** Xăng RON92 xăng nền để pha chế xăng E5 RON92.[1],2  Tính trên cơ s mức trích lập QuBình ổn giá xăng dầu theo quy định là 0 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít xăng RON95, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6181/BCT-TTTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Lộc An
Ngày ban hành: 07/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6181/BCT-TTTN

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
389885