• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 6196/TCHQ-QLRR năm 2013 trả lời vướng mắc về đánh giá rủi ro đối với doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6196/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6196/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc về đánh giá rủi ro đối với doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty CP Hữu Liên Á Châu.

Trả lời công văn số 1913/CV-HLAC ngày 09/10/2013 của Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu về việc đánh giá, phân loại rủi ro đối với doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp của Tổng cục Hải quan, Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu được cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần đầu) số 0302290400 ngày 20/4/2001. Ngày 20/10/2013, Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu được đánh giá là doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp. Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 20/10/2013, Công ty CP Hữu Liên Á Châu đã có 34 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa, trong đó có 32/34 tờ khai hải quan được miễn kiểm tra hồ sơ hải quan và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 94,12%); 2/32 tờ khai hải quan được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 5,88%); 0/34 tờ khai hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 0%).

Như vậy, phản ánh của Công ty về việc doanh nghiệp bị đánh giá rủi ro cao, dẫn đến bị kiểm tra hàng hóa 100% đối với các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa là không chính xác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và tiếp tục hợp tác, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật hải quan.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6196/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Bùi Thái Quang
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6196/TCHQ-QLRR

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210504