• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 6202/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hải quan đối với phế liệu còn giá trị thương mại sau khi xử lý chất thải của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6202/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6202/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với phế liệu còn giá trị thương mại sau khi xử lý chất thải của DNCX

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1993/HQĐNa-GSQL ngày 07/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc về thủ tục hải quan đối với phế liệu còn giá trị thương mại thu được sau khi xử lý chất thải của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý chất thải thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với phần phế liệu thu được sau khi xử lý chất thải:

Cơ quan Hải quan căn cứ kết quả giám định của cơ quan giám định, nếu phế liệu thuộc Danh mục phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép nhập khẩu vào nội địa để làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện:

- Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm c.2, khoản 3, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính nếu thực hiện thủ tục hải quan trước ngày 01/11/2013 (hoặc điểm c.2, khoản 3, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính nếu thực hiện thủ tục hải quan kể từ ngày 01/11/2013 - Thông tư có hiệu lực).

- Về chính sách thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 45. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

...

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

...

c) Hàng hoá của DNCX bán vào nội địa

c.1) Đối với sản phẩm do DNCX sản xuất, bán vào thị trường nội địa: DNCX và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan và sử dụng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.

c.2) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu theo quy định đối với hàng nhập khẩu thương mại.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 49. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

...

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

...

c) Hàng hoá của DNCX bán vào nội địa:

...

c.2) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6202/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6202/TCHQ-GSQL

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210622