• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 6225/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 6225/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6225/BCT-XNK
V/v thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Bộ Công Thương nhận được phn ánh mới đây của một s thương nhân v vướng mắc đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu E mi kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và công văn số 5384/TCHQ-GSQL ngày 23 tháng 8 năm 2019 ca Tổng cục Hi quan về việc C/O mẫu E mi.

Để tháo g vướng mắc cho thương nhân xuất, nhập khẩu, Bộ Công Thương trao đi với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) một số nội dung như sau:

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ACFTA) để thực hiện cam kết quốc tế giữa ASEAN và Trung Quốc về việc trin khai Nghị định thư năm 2015 sửa đổi Chương Xuất xứ hàng hóa trong ACFTA. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Thông tư số 12/2019/TT-BCT dn trên ca Bộ Công Thương, Mu C/O mu E, quy tắc xuất xứ hàng hóa tương ứng và việc áp dụng được thực hiện theo thỏa thuận của các Nước thành viên ACFTA và quy định tại Thông tư này.

Khoản 2 Điều 15 Phụ lục 1 (Quy tắc xuất xứ hàng hóa) của Nghị định thư năm 2015 sửa đi ACFTA quy định: Khi cần thiết, Phụ lục này có th được rà soát và sửa đi theo yêu cầu ca các Bên, và việc rà soát, sa đi này có th được y ban hn hợp ASEAN - Trung Quốc đồng ý thông qua.”

Theo kết quả Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban hỗn hợp ASEAN - Trung Quc từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Thái Lan, các nước ASEAN và Trung Quc thống nhất thời điểm thực thi C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Theo nội dung thỏa thuận tại các công thư ngày 16 tháng 8 và ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN cấp đồng chủ trì của Ủy ban hn hợp ASEAN - Trung Quốc qua kênh Ban Thư ký ASEAN. Trung Quốc sẽ cp C/O mẫu E mới từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và hai Bên đồng thời chấp nhận cả 2 loại C/O mẫu E mới và C/O mẫu E cũ từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019.

Như vậy, việc Trung Quốc cấp C/O mẫu E mới theo mu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BCT dẫn trên ca Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 phù hợp với thỏa thuận ca các Nước thành viên ACFTA.

Bộ Công Thương thông báo để Bộ Tài chính (Tng cục Hải quan) hướng dẫn cơ quan hải quan các địa phương chấp nhận C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới theo thỏa thuận gia các nước thành viên ACFTA theo thông báo mới đây ca Trung Quốc và ASEAN./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL-TCHQ;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Điều 34. Điều khoản thi hành
...

2. Mẫu C/O mẫu E, quy tắc xuất xứ hàng hóa tương ứng và việc áp dụng được thực hiện theo thỏa thuận của các Nước thành viên ACFTA và quy định tại Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6225/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 23/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6225/BCT-XNK

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422446