• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6229/BNN-QLCL năm 2014 thực hiện Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 6229/BNN-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6229 /BNN-QLCL
V/v: Thực hiện Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr), trong 6 tháng đầu năm 2014 các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương đã tích cực triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Dương lịch 2014, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và ”Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”; các hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp (VTNN) và ATTP nông lâm thủy sản; các đợt thanh tra diện rộng về VTNN (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi) ...

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2014, số cơ sở được kiểm tra, thanh tra là 14.323 cơ sở, trong đó số cơ sở vi phạm là 1.584 cơ sở (chiếm 11,6%), số cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN được thanh tra, kiểm tra là 3.751 cơ sở, trong đó số cơ sở vi phạm là 817 cơ sở (chiếm 21,78%); tuy nhiên còn địa phương chưa thực sự triển khai hoặc triển khai chưa mạnh mẽ Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr (số cơ sở sản xuất, kinh doanh, VTNN , sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra, phân loại còn hạn chế, chưa thực hiện tái kiểm tra cơ sở xếp loại C; chưa thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở tái kiểm tra vẫn xếp loại C, cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về chất lượng, ATTP...).

Để tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014, đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

1. Thực hiện tái kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định (công khai việc xử phạt vi phạm hành chính; thu hồi, xử lý sản phẩm chất lượng kém, mất an toàn; đề xuất thu hồi đăng ký kinh doanh...) đối với cơ sở xếp loại C theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT .

2. Tổ chức thực hiện các đợt thanh tra diện rộng về VTNN (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi) theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

3. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm và cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 167/CT- BNN-TTr về Thanh tra Bộ Nông nghiệp & PTNT và Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 05/12/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/12/2014.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ (để biết);
- Các Chi cục QLCL (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6229/BNN-QLCL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 06/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6229/BNN-QLCL

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269950