• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 624/BCT-TCNL năm 2017 về rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 624/BCT-TCNL
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/BCT-TCNL
V/v rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trc thuc Trung ương

Để đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hạ du do việc vận hành các công trình thủy điện; thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ Công Thương đề nghị:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND các tỉnh):

- Chỉ đạo các hồ chứa thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành liên hồ chứa và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được các cấp phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý những nhà máy thủy điện không thực hiện đúng quy trình vận hành được phê duyệt; trường hợp phát hiện có vi phạm, đề nghị kịp thời chuyển cho cơ quan chức năng xem xét xử lý.

- Rà soát những nội dung trong quy trình vận hành hồ chứa thủy điện còn hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với pháp luật hiện hành, thực tế về điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hành lang thoát lũ, dân sinh, kinh tế...vùng hạ du đập. Từ đó, chủ động phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (đối với Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ (đối với Quy trình vận hành liên hồ chứa) hoặc Bộ Công Thương (đối với Quy trình vận hành của hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 1 triệu m3 trở lên) xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích cho nhân dân địa phương nội dung của Quy trình vận hành các hồ chứa trên địa bàn; quy định về hệ thng các tín hiệu thông báo xả lũ, cảnh báo lũ lụt tại vùng hạ du của các h chứa thủy điện; tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện đ đảm bảo thông báo kịp thời tới người dân hạ du khi các h chứa thủy điện phải thực hiện xả lũ.

2. Đối với các Chủ đầu tư dự án thủy điện:

- Thực hiện nghiêm ngặt, đầy đủ các yêu cầu của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông, Quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Rà soát kỹ nội dung Quy trình vận hành liên hồ chứa, Quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt để kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo việc vận hành hồ chứa an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội vùng hạ du, phát huy hiệu quả tổng hợp, phù hợp với thực tế về điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hành lang thoát lũ, dân sinh, kinh tế...vùng hạ du.

- Phối hợp với địa phương để bổ sung phương tiện thông tin cần thiết cho khu vực hạ du khi thông báo xả nước phát điện, xả lũ hồ chứa thủy điện; kịp thời xây dựng, rà soát nội dung của cơ chế phối hợp, trao đổi cung cấp, thông tin, số liệu vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo tuân thủ quy định và phù hợp với điều kiện thực tế trên lưu vực.

3. Đối với Sở Công Thương các tỉnh có dự án thủy điện: Sao gửi, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn kịp thời thực hiện văn bản này.

Đề nghị UBND các tỉnh và Chủ đầu tư các dự án thủy điện khẩn trương thực hiện, gửi báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 3 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cục: ĐTĐL, ATMT;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 624/BCT-TCNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 20/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 624/BCT-TCNL

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366094