• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 6268/UBND-BCĐ năm 2016 về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền nợ liên quan đến đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 6268/UBND-BCĐ
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6268/UBND-BCĐ
V/v tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền nợ liên quan đến đất trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố;
- Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng quận, huyện, thị xã.

 

Qua phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thu ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm 2016 và tình hình nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, công tác đôn đốc thu hi nợ đọng đã đạt được những kết quả tích cực; số nợ trên dưới 90 ngày có xu hướng giảm dn qua từng kỳ báo cáo từ tháng 4/2016 đến nay và giảm so với thời đim 31/12/2015, đặc biệt số nợ tiền sử dụng đất giảm mạnh (s nợ trên dưới 90 ngày thời điểm 30/9/2016 là 19.188 tỷ đồng, giảm 2.491 tỷ đng (-11,5%) so với thi điểm 31/12/2015). Tuy nhiên tổng số nợ thuế còn cao, tỷ lệ nợ so với tng thu ngân sách nhà nước chưa đạt mục tiêu đề ra, công tác phi hp giữa các Sở, ban ngành đã có chuyển biến nhưng chưa hiệu quả rõ rệt, một số quận, huyện, thị xã chưa chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế và các phòng, ban địa phương phi hợp trong việc thực hiện đôn đc các khoản tin thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Đphấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ cơ quan Thuế các cấp, triển khai đng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế. Trong 3 tháng cuối năm 2016, các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn s 84/TB-BCĐ ngày 22/4/2016, 88/TB-VP ngày 22/4/2016 tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung sau:

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đc các khoản tin thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Qua đó, báo cáo Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố để chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

- Thực hiện rà soát số liệu nợ, phân loại nợ chính xác, kịp thi nắm bắt luân chuyển dòng tiền, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng người nộp thuế để có các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả cao, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những đơn vị nợ thuế theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu thực hiện trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ (cưỡng chế tài khoản, hóa đơn tự động trên ứng dụng, điu chỉnh tiền chậm nộp bằng công cụ hỗ trợ, giảm thiểu thời gian rà soát và đảm bảo tính chính xác về số liệu, gửi Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp qua thư điện tử, xây dựng ứng dụng hỗ trợ phân tích doanh nghiệp trong điểm, nợ mới phát sinh...).

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

- Bên cạnh việc đôn đốc quyết liệt, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có biện pháp đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo sự đồng thuận từ phía người nộp thuế, góp phần tạo nguồn thu ổn định vào ngân sách nhà nước.

- Giao Cục Thuế Thành phố rà soát số liệu nợ, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để trực tiếp đôn đốc hoặc tham mưu Ban Chỉ đạo có kế hoạch làm việc đôn đốc trực tiếp một số doanh nghiệp nợ trọng điểm.

2. Các Sở, ban, ngành:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong ba tháng tiếp theo tiếp tục chủ trì phối hợp các Sở, ngành liên quan rà soát, giải quyết kịp thi theo thẩm quyền, đúng quy định đối với các dự án có sử dụng đất có điều chỉnh lại cơ cấu dự án, chuyển đổi mục đích, điều chỉnh quy hoạch... để xử lý dứt điểm các khoản nợ liên quan đến đất.

- Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, đúng quy định các khoản được đối trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án để giảm thiểu nợ đọng; rà soát, thực hiện ghi thu, ghi chi các dự án đối ứng BT làm cơ sở thu nghĩa vụ tài chính còn phải nộp của các dự án (nếu có) theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp cơ quan Thuế, cơ quan Công an tiếp tục thực hiện rà soát, cung cấp thông tin và tham mưu xử lý đối với trường hợp người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp bỏ kinh doanh còn nợ thuế nhưng tham gia thành lập doanh nghiệp khác với mục đích chiếm đoạt tin thuế của nhà nước;

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về thuế và thực hiện công khai thông tin danh sách người nợ thuế nhm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế trong việc thực hiện nộp ngân sách nhà nước.

- Công an Thành phố Hà Nội tăng cường phối hp chặt chẽ cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan trong công tác đôn đc, cưỡng chế nợ thuế và trong việc nhận diện các trường hợp cố tình nợ thuế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật (đặc biệt là các trường hợp doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng còn nợ thuế).

- Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp Sở, ban, ngành giải ngân kịp thi đối với các dự án đầu tư sử dụng vn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. Đng thời phối hợp cơ quan Thuế trong việc xác minh tình hình thanh toán của các đại diện chủ đầu tư đối với người nộp thuế thi công công trình sử dụng vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán khi nhận được đề nghị của cơ quan thuế.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục phối hợp với Cục thuế Hà Nội theo đề nghị tại công văn số 39180/CT-QLN ngày 13/6/2016 về việc cung cấp thông tin người nộp thuế, thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

3. Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng các quận, huyện, thị xã:

- Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban trên địa bàn quận, huyện phối hợp cơ quan thuế địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ, cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt là các khoản nợ của từng điểm thuê đất, từng dự án đất.

- Thành lập các tổ công tác liên ngành (Chi cục Thuế phối hợp Phòng Tài nguyên, Phòng Tài chính, Công an, Quản lý thị trường...) trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, luân chuyển luồng tiền của một số đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có số thuế nợ lớn để đôn đốc trực tiếp tại trụ sở của người nộp thuế.

- Đánh giá kết quả công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng từng tháng và lũy kế 9 tháng đu năm 2016 để đề xuất biện pháp triển khai thực hiện quyết liệt công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế trong ba tháng cuối năm 2016, gửi về Cục thuế Thành phố Hà Nội là đầu mối đánh giá chung để báo cáo Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố theo đúng quy định.

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố thông báo để các Sở, ban ngành, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng các quận, huyện, thị xã biết và nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT Nguyễn Doãn To
n;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- CVP; PCVP Sơn, Kỳ; KT, TH:
-
Lưu VT, K.Th.

TRƯỞNG BAN
Nguyễn Doãn Ton
Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6268/UBND-BCĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6268/UBND-BCĐ

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328279