• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


 

Công văn 6270/UBND-PCNC năm 2014 triển khai ý kiến hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6270/UBND-PCNC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6270/UBND-PCNC
Về triển khai thực hiện ý kiến hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra Thành phố;
- Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân Thành phố;
- Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công văn số 2826/TTCP-BTCDTW ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Chánh Thanh tra Thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 2826/TTCP-BTCDTW ngày 19 tháng 11 năm 2014 về việc thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương báo cáo gấp kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 8874/VP-PCNC ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan Tiếp công dân. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2014.

3. Giao Chánh Thanh tra Thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng cường công tác tiếp công dân gắn với việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao vai trò, tránh nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, thực hiện tốt chế độ tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật; giải quyết và tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng công dân Thành phố khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên các cơ quan Trung ương. Yêu cầu các đơn vị phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, tiếp thu, cầu thị, lắng nghe ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị khi tiếp công dân, quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Giao Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Thanh tra Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; kịp thời phê phán, xử lý những hành vi vi phạm và những biểu hiện sai trái trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Giao Văn phòng Tiếp công dân Thành phố chủ động và tăng cường phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương; thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng) gửi về Ban Tiếp công dân Trung ương theo đúng quy định; cung cấp địa chỉ, số điện thoại liên lạc của cán bộ Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, địa chỉ email, đường dây nóng liên lạc khi cần thiết.

6. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố gửi các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để theo dõi và phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo việc xử lý chính xác, hạn chế tình trạng chuyển đơn thư, hướng dẫn công dân không đúng quy định.

7. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục III Thanh tra Chính phủ;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban của HĐND Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH; PCNC (2b);
- Lưu: VT, (PC/L)
(Đính kèm Văn bản số 2826 của TTCP)

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6270/UBND-PCNC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 27/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6270/UBND-PCNC

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259523