• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội

 

Công văn 63/BTP-BTTP năm 2016 về thành lập Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 63/BTP-BTTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/BTP-BTTP
V/v thành lập Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bộ Tư pháp nhận được Công văn của một số Sở Tư pháp đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thành lập Hội công chứng viên ở địa phương. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên được quy định trong Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Như vậy, Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành quy định trực tiếp về Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng nên việc thành lập Hội công chứng viên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP , theo đó:

1. Hội công chứng viên được thành lập ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không phụ thuộc vào số lượng công chứng viên hành nghề tại địa phương. Công chứng viên có nghĩa vụ tham gia Hội.

2. Cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thủ tục thành lập, quản lý nhà nước đối với Hội công chứng viên là Sở Tư pháp. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục thành lập Hội công chứng viên.

3. Trình tự, thủ tục thành lập Hội công chứng viên được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP.

Những nội dung khác liên quan đến việc thành lập Hội công chứng viên mà Nghị định số 29/2015/NĐ-CP không quy định sẽ thực hiện theo quy định chung tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội công chứng viên, kính gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Hội CCV các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập (để biết);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

Điều 24. Thành lập Hội công chứng viên

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các công chứng viên tại địa phương thành lập Ban vận động thành lập Hội công chứng viên. Ban vận động gồm 03 đến 05 công chứng viên, có nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên. Đề án nêu rõ về sự cần thiết thành lập, số lượng công chứng viên hành nghề tại địa phương, dự kiến về tổ chức, nhân sự và hoạt động của Hội công chứng viên.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên.

Hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên bao gồm Đề án thành lập Hội công chứng viên, Tờ trình Đề án và Báo cáo thẩm định Đề án.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có Quyết định cho phép thành lập, Ban vận động thành lập Hội công chứng viên phải tiến hành Đại hội. Trường hợp không tiến hành Đại hội trong thời hạn quy định tại Khoản này thì Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên hết hiệu lực thi hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/BTP-BTTP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đỗ Hoàng Yến
Ngày ban hành: 07/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 63/BTP-BTTP

389

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
314392