• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 6309/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6309/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6309/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa.
(Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1287/PC-VPCP ngày 13/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 67/2019/CV-VCF ngày 26/8/2019 của Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa kiến nghị được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 03/4/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 1909/TCHQ-TXNK về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Đ nghị Công ty đối chiếu với trường hp thực tế của Công ty để thực hiện theo đúng qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- PTCT. Nguyễn Dư
ơng Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6309/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 03/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6309/TCHQ-TXNK

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426198