• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6310/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6310/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Công an và Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại các văn bản số 57/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 và số 3213/UBND-TH ngày 16 tháng 7 năm 2020, ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 6027/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 6 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4259/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02 tháng 7 năm 2020), Tài chính (văn bản số 7557/BTC-ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 2051/BTP-DSKT ngày 08 tháng 6 năm 2020), Quốc phòng (văn bản số 2099/BQP-TM ngày 16 tháng 6 năm 2020), Tài nguyên & Môi trường (văn bản số 3133/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 6 năm 2020), Ngoại giao (văn bản số 1800/BNG-THKT ngày 26 tháng 5 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 2599/BXD-HĐXD ngày 01 tháng 6 năm 2020) và Công an (văn bản số 1863/BCA-ANKT ngày 03 tháng 6 năm 2020) về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo, thực hiện việc tiếp thu và hoàn thiện Hồ sơ đề xuất Dự án theo thẩm quyền; thống nhất với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg CP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&CN, VH, TT&DL, TT&TT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Tr.lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, QHQT, NN, KGVX, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6310/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6310/VPCP-CN

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448943