• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 6311/BCT-CNĐP năm 2014 đề xuất vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp năm 2015 do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 6311/BCT-CNĐP
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6311/BCT-CNĐP
V/v đề xuất vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng CCN năm 2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2015, Ngân sách Trung ương (NSTW) tiếp tục xem xét, bố trí vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2011-2015. Để kịp tổng hợp, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vốn NSTW hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN năm 2015, Bộ Công Thương hướng dẫn các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đề xuất NSTW hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn năm 2015 như sau:

1. Nguyên tắc đề xuất

- Việc đề xuất NSTW hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN phải nằm trong Nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2015 theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- CCN được đề xuất phải đáp ứng các điều kiện, gồm: (1) Nằm trong quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn; (2) Có Quyết định thành lập (đối với CCN thành lập sau ngày 5/10/2009); (3) Có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án; (4) CCN có doanh nghiệp đăng ký thuê đất ít nhất 30% diện tích đất công nghiệp (đến thời điểm đề xuất).

- Do nguồn vốn NSTW có hạn, ưu tiên đề xuất như sau: (1) Các CCN đang được NSTW bố trí dở dang, chưa đủ định mức theo quy định; (2) Các CCN đã được thẩm định nguồn vốn NSTW bổ sung theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg , dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng trong năm 2014 - 2015 nhưng chưa được bố trí vốn hỗ trợ; (3) Các CCN có tỷ lệ lấp đầy diện tích cao hơn; (4) Các CCN chuyển tiếp dự kiến hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng sau năm 2015, hạn chế tối đa đề xuất CCN mới khởi công đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong năm 2015 khi các CCN chuyển tiếp chưa được bố trí đủ mức vốn hỗ trợ theo quy định.

- Việc đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 12, Mục IV, Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg .

2. Báo cáo đề xuất gồm:

- Báo cáo đề xuất NSTW hỗ trợ vốn có mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn năm 2015. Nội dung chủ yếu của Báo cáo gồm: (1) Tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hoạt động của các CCN trên địa bàn; (2) Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn các năm 2011- 2014 nếu địa phương đã được hỗ trợ vốn NSTW; (3) Giải trình đáp ứng các nguyên tắc, đối tượng và mức hỗ trợ từ NSTW quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ; (4) Dự kiến Danh mục CCN đề xuất NSTW hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2015.

- Tài liệu gửi kèm đối với từng CCN đề xuất NSTW hỗ trợ vốn có mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng năm 2015 gồm có:

(1) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập CCN;

(2) Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu xây dựng kết cấu hạ tầng CCN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của dự án kèm theo văn bản thẩm định nguồn vốn NSTW bổ sung (nếu có);

(3) Văn bản của chủ đầu tư đề nghị hỗ trợ vốn xây dựng kết cấu hạ tầng CCN (trong đó nêu rõ: hiện trạng đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng; tình hình di dời, thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy diện tích của CCN; kế hoạch tiến độ và nguồn vốn đầu tư năm 2015 và các năm tiếp theo).

3. Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan lập Báo cáo đề xuất NSTW hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn năm 2015, trình UBND tỉnh/thành phố thông qua đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 ở địa phương; đồng thời gửi về Bộ Công Thương trước ngày 25 tháng 7 năm 2014 theo địa chỉ Cục Công nghiệp địa phương; số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để kịp tổng hợp, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Công Thương đề nghị Quý Ủy ban phối hợp thực hiện./.

Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng Quản lý cụm công nghiệp, Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương; điện thoại: 0982.108.774, email: thinhv@.moit.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Quản lý KKT, Bộ KH&ĐT (để phối hợp);
- Lưu: VT. CNĐP
(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CCN ĐỀ XUẤT NSTW HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NĂM 2015
(Kèm theo Công văn số 6311/BCT-CNĐP ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương)

Đơn vị tính: tr.đ

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Quy mô diện tích (ha)

Năm phê duyệt dự án

Tổng mức đầu tư theo dự án

Tổng vốn đã thực hiện đến thời điểm b/c

NSTW đã bố trí vốn hỗ trợ các năm 2010-2014

Đề xuất hỗ trợ năm 2015

Ghi chú (năm hoàn thành hạ tầng)

Tng

2011

2012

2013

2014

1

Cm CN A

Xã A Huyện A

50

2008

100.000

30.000

0

0

0

0

0

6.000

 

2

Cụm CN B

Xã B Huyện B

50

2009

80.000

25.000

 

 

 

2.000

3.000

1.000

 

3

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6311/BCT-CNĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 08/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6311/BCT-CNĐP

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241131