• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6325/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân với phụ cấp nghề do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6325/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6325/CT-TTHT
V/v: thuế TNCN với phụ cấp nghề

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM
Địa chỉ: 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301264119

Trả lời văn thư số 236/VKNT-TCKT ngày 29/05/2018 của Công ty về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b.11, mục b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN:

“b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

…"

Trường hợp của Viện theo trình bày có chi phụ cấp ưu đãi nghề cho công chức, viên chức của Viện theo quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ thì khoản trợ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo Điểm b.11, mục b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP trả lời Viện biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P.KT3;
- Lưu: VT, TTHT.
1102/18nqtrung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6325/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 29/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6325/CT-TTHT

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393647