• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh phí và lệ phí

 

Công văn 6326/UBND-KT năm 2016 triển khai Luật Phí và lệ phí đối với dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 6326/UBND-KT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6326/UBND-KT
V/v trin khai Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Lao động thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Xét Công văn số 6686/STC-BG ngày 20/10/2016 của Sở Tài chính về việc triển khai Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá;

Đtriển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ quản lý thu phí sang cơ chế giá thị trường, Nhà nước không định giá; UBND Thành phố hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01/01/2017, các tổ chức (trừ cơ quan Nhà nước), cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ dừng thu theo cơ chế thu phí đối với 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá (không thuộc Phụ lục số 01 danh mục phí, lệ phí; Phụ lục số 02 danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí), thực hiện cung cấp dịch vụ theo cơ chế giá thị trường (Có danh mục 12 khoản phí chuyn sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá kèm theo).

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh cung cấp các dịch vụ nêu trên được tự định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, cung cấp phù hợp với biến động của yếu thình thành giá; được áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá quy định tại Luật giá, Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện niêm yết giá theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết; thực hiện công khai thông tin về giá hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của mình theo quy định của Luật giá và các quy định khác của pháp luật hiện hành về quản lý giá, pháp luật có liên quan.

2. Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và đào tạo, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Lao động thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện; báo cáo kết quả, những khó khăn vướng mắc (nếu có) gửi Sở Tài chính để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phxem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- S
Tài chính;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Các báo: Hà Nội Mới, Kinh tế đô thị, Tuổi trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô; Cổng giao tiếp điện tử TP (để tuyên truyền, phổ biến);
- VPUB: CVP, PCVP
T.V.Dũng, TH, TKBT, VX, KT;
- Lưu VT, KT Linh.
41946-60

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

DANH MỤC

CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN TỪ PHÍ SANG GIÁ DỊCH VỤ MÀ NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐỊNH GIÁ
Ban hành kèm theo Công văn s: 6326/UBND-KT ngày 02/11/2016 của UBND Thành phố)

TT

Tên phí

1

Phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu

Phí kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa

Phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, vật tư, nguyên vật liệu

2

Phí đấu thầu, đấu giá

3

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

4

Phí khai thác và sử dụng tài liệu do nhà nước quản lý

Phí khai thác tư liệu tại các Bảo tàng, khu di tích lịch sử, văn hóa

5

Phí giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

6

Phí giới thiệu việc làm

7

Phí dự thi, dự tuyển

8

Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế

9

Phí kiểm định phương tiện đo lường

10

Phí giám định tư pháp

11

Phí sử dụng bến, bãi, mặt nước

12

Phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, thực vật

Phí kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm thực vật

Phí kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi

Phí kiểm tra vệ sinh thú y

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6326/UBND-KT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6326/UBND-KT

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328841