• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Công văn 63348/CT-TTHT năm 2017 về nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô biển quân sự đổi sang biển quân đội làm kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 63348/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 63348/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Sông Hồng
Địa chỉ: Số 20 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
MST: 0102327935

Trả lời công văn số 715/TSH-TCKT đề ngày 05/9/2017 và công văn số 729/TSH-TCKT đề ngày 13/9/2017 của Công ty Cổ phần Than Sông Hồng về việc nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô biển quân sự đi sang biển quân đội làm kinh tế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Công văn số 10704/BTC-CST ngày 14/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ đối với xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng, có nêu:

trường hợp xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng (đã đăng ký và được Bộ Quốc phòng cấp biển số quân sự) thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc miễn lệ phí trước bạ theo quy định, nay được Bộ Quốc phòng cho phép chuyển mục đích sang xe quân đội làm kinh tế do doanh nghiệp nhà nước được c phần hóa thành sở hữu công ty c phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký xe quân đội làm kinh tế với cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an”

- Căn cứ Công văn số 12284/BTC-TCT ngày 14/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự quốc phòng:

Trường hợp xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự quốc phòng (đã đăng ký và được Bộ Quốc phòng cấp biển số quân sự) nay được Bộ Quốc phòng cho phép chuyển mục đích sang xe quân đội làm kinh tế do doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì hồ sơ miễn lệ phí trước bạ gồm:

- Bản chụp (có đóng dấu xác nhận của công ty) Quyết định của Tổng tham mưu trưởng đưa vào trang bị quân sự (để xác định tài sản đã đăng ký và được Bộ Quốc phòng cấp biển số quân sự thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc miễn lệ phí trước bạ theo quy định).

- Bản chụp (có đóng dấu xác nhận của công ty) quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển doanh nghiệp thành công ty c phần hoặc quyết định của cơ quan có thm quyền về việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

- Danh mục tài sn chuyển giao từ xe quân sự phục vụ quốc phòng của doanh nghiệp cho công ty cổ phần hoặc cho doanh nghiệp mới theo quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền; hoặc bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp theo mu Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (trong đó có kiểm kê liệt kê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị của DNNN chuyển giao sang công ty cổ phần).

Trường hợp tài sản không đủ hồ sơ chứng minh đối tượng miễn lệ phí trước bạ nêu trên và xe chưa kê khai nộp lệ phí trước bạ lần nào thì cơ quan thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu; giá tính lệ phí trước bạ được căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại của tài sản theo hướng dẫn tại điểm d Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Đối với những trường hợp đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ và hoàn tất th tục đăng ký lưu hành với cơ quan công an trước ngày ban hành công văn s 10704/BTC-CST thì không điều chỉnh lại”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Than Sông Hồng thực hiện chuyển đổi xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng sang xe quân đội làm kinh tế, nếu có đầy đủ hồ sơ chứng minh đối tượng miền lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại Công văn số 12284/BTC-TCT nêu trên thì thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đ Công ty Cổ phần Than Sông Hồng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp ch
ế;
- Phòng Ki
m tra số 5;
- Các CCT quận, huy
n, th xã (để thực hin);
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63348/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 21/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 63348/CT-TTHT

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364230