• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 6337/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6337/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6337/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam
Địa chỉ: P. 04-05, Tầng 12 Saigon Centre Toàn 2, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã s thuế: 0306069908

Trả lời văn bản ngày 17/04/2018 và văn bản bổ sung ngày 08/05/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về nguyên tc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trng trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

…”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tin thưởng, tiền hỗ trợ, tin chuyn nhượng quyền phát thi và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tin thu về bi thường, tin thưởng, tin hỗ trợ nhận được, tiền chuyn nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tin, căn cứ mục đích chi đ lập chứng từ chi tin.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

…”

+ Tại Khoản 8 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành thẻ tín dụng.

…”

Trường hợp Công ty (Bên cho vay) theo trình bày có ký Biên bản ghi nhớ với Quỹ Toyota Việt Nam (Quỹ - Bên tài trợ) về việc hợp tác thực hiện chương trình Cho vay ưu đãi dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo thỏa thuận, Quỹ là người bảo lãnh cho các hợp đồng tín dụng giữa Công ty và sinh viên (bên vay), tài trợ cho sinh viên thanh toán chi phí lãi vay (bao gồm lãi vay quá hạn) phát sinh từ hợp đồng tín dụng trên (quy định tại điểm 3.10.1 Biên bản ghi nhớ) thì khi nhận tiền lãi vay, Công ty lập chứng từ thu đồng thời lập hóa đơn GTGT xuất giao cho sinh viên (lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT). Đi với chi phí quản lý chương trình, Quỹ hỗ trợ cho Công ty để thực hiện chương trình trên thì khi nhận tiền, Công ty lập hóa đơn xuất giao cho Quỹ và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, kê khai, nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- P.KT2;
- Lưu: VT, TTHT.
874,726- 6286074 (20/04/2018)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6337/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 29/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6337/CT-TTHT

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393408