• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 6377/TCHQ-GSQL năm 2020 về tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 138/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6377/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6377/TCHQ-GSQL
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện quy trình nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21 ngày 01 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho đến khi ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 138/QĐ-TCHQ nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo vướng mắc, kiến nghị về Tổng cục Hải quan để xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6377/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 29/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6377/TCHQ-GSQL

42

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455261