• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 63770/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 63770/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63770/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải
(Địa chỉ: S 17, ph Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. MST: 0100838740)

Trả lời công văn số 44/CV-CTN JSC-KTTH ngày 25/08/2017 của Công ty cổ phn đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải (Công ty CTN) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Khoản 13 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

13. Dy hc, dy nghề theo quy định của pháp lut bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp...

+ Tại Khoản 4 Điều 5 quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dch v chu thuế giá tr gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã…”

+ Tại Khoản 10 Điều 7 quy định giá tính thuế giá trị gia tăng như sau:

10. Đi với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không k tiền sử dụng đất được min, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

a.3) Trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Riêng trường hợp thuê đất xây dựng nhà để bán, kể từ ngày 01/7/2014 thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

…”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 1 Phụ lục 04 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đối với một số trường hp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của B Tài chính.

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế...

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:

a) Sửa đi, b sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư s 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải thực hiện chuyển nhượng dự án xây dựng Trường mầm non tại CTM8, phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh cho Công ty TNHH MTV Phát triển giáo dục 590 theo đúng quy định của pháp luật; dự án xây dựng Trường mầm non là dự án đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT. Khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non, Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định với thuế suất thuế GTGT 10%. Công ty thực hiện lập hóa đơn theo quy định Tại Khoản 1 Phụ lục 04 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, giá tính thuế GTGT căn cứ theo giá trị dự án tại hợp đồng chuyển nhượng không bao gồm tiền thuê đất đã nộp ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63770/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 63770/CT-TTHT

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364238