• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


 

Công văn 6385/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về trừ lùi Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6385/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6385/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về trừ lùi DMMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1154/HQQNg-NV ngày 11/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc liên quan đến xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Trường hợp dự án của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất thuộc đối tượng miễn thuế, có Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và các giấy tờ có liên quan thể hiện việc thay đổi thời hạn hoàn thành và đưa vào hoạt động của dự án, thì Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện như đề xuất xử lý của đơn vị tại công văn số 1154/HQQNg-NV nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Điều 30. Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế
...

5. Trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6385/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 29/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6385/TCHQ-TXNK

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454723