• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


 

Công văn 6398/BNV-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 6398/BNV-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6398/BNV-VP
V/v Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện Công điện s 1699/CĐ-TTg , ngày 02/12/2020 ca Th tướng Chính phủ về vic tăng cưng thực hiện phòng, chng dịch bệnh COVID - 19 (xin gửi kèm), về việc này, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 Bộ Nội vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; chủ động rà soát phương án, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

4. Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước Website của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục truyền thông về phòng, chống dịch, trong đó nhằm phổ cập tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh; hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong công chức, viên chức, người lao động.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c)
;
- Lưu: VT, VP
(HC-QT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đă
ng Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6398/BNV-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Vũ Đăng Minh
Ngày ban hành: 03/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6398/BNV-VP

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458843