• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 6402/BGDĐT-GDQP năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 6402/BGDĐT-GDQP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6402/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013-2014.

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên

Thực hiện chương trình công tác năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) năm học 2013-2014 như sau:

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

1.1. Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn học, trên cơ sở các nội dung bài giảng về lý luận và kỹ năng thực hành được rút kinh nghiệm tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn học GDQP-AN lần thứ I năm 2013, yêu cầu các sở phổ biến đến tất cả giáo viên giảng dạy môn học GDQP-AN để triển khai thực hiện. Triển khai bộ đề thi 1025 câu hỏi GDQP-AN cấp THPT, tạo điều kiện cho giáo viên bổ sung thư viện câu hỏi và bố trí nội dung thi thích hợp trong học kỳ và trong năm học.

1.2. Đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học GDQP-AN báo cáo Bộ bằng văn bản để chuẩn bị cho công tác kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung cho năm học mới. Hướng dẫn học sinh mua đủ sách giáo khoa GDQP-AN phục vụ cho học tập; nhà trường tiếp tục mua sắm trang thiết bị dạy học đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT .

1.3. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển chọn và cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQP-AN theo thông báo của Bộ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQP-AN theo quy định.

1.4. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt Hội thao cấp cơ sở để tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thao GDQP-AN học sinh THPT toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2013.

1.5. Năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo. Dự kiến tổ chức vào tháng 7/2014.

1.6. Yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả dạy học môn học GDQP-AN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 25/1) và kết thúc năm học (trước ngày 10/6).

Địa chỉ: Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội, Liên hệ Nguyễn Xuân Tiến - Điện thoại/Fax: 04.38684158 và 0983.836.889, Email: nxtiengdqp@moet.edu.vn.

2. Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp

2.1. Yêu cầu các trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy và học tập môn học GDQP-AN; quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình; tránh tình trạng cắt xén thời gian, bỏ nội dung, đặc biệt với các trường mời giáo viên (thỉnh giảng) hoặc liên kết.

2.2. Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp đã được bổ sung, cập nhật kiến thức trong các đợt tập huấn. Yêu cầu các trường mua sắm đủ giáo trình dùng chung, thiết bị môn học theo quy định để phục vụ giảng dạy và học tập. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền trong chính khóa và ngoại khóa về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bổ sung kiến thức cho cụm bài giảng an ninh trong giáo trình GDQP-AN.

2.3. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên GDQP-AN để nâng cao chất lượng trong huấn luyện, giảng dạy môn học; đồng thời để tham gia thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc như các bộ môn học khác trong hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp. Chú trọng tổ chức biên chế và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQP-AN, tiếp tục có kế hoạch tuyển chọn và cử giáo viên GDQP-AN đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQP-AN theo thông báo của Bộ; đồng thời bảo đảm quyền lợi, chế độ cho giáo viên đi học theo quy định hiện hành.

2.4. Các trường thực hiện tốt việc đăng ký chuyển nghĩa vụ quân sự cho học sinh nam khi bắt đầu nhập học khóa mới theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 và Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; các trung tâm GDQP-AN sinh viên

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình GDQP-AN theo hệ thống tín chỉ cho những trường đủ điều kiện, theo quy định hiện hành. Các trường khác và trung tâm GDQP-AN sinh viên thực hiện giảng dạy, rèn luyện tập trung theo biên chế. Trên cơ sở kiến thức tập huấn, nghiên cứu tổ chức môn học GDQP-AN theo hai hình thức đào tạo (học chế tín chỉ và niên chế học phần).

3.2. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về liên kết GDQP-AN cho các cơ sở giáo dục đại học. Các trường chủ động tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị chủ quảnđơn vị liên kết để báo cáo với cơ quan quản lý.

3.3. Kiến thức mới về quốc phòng, an ninh đã được cập nhật, bổ sung trong giáo trình GDQP-AN và các tài liệu trong các đợt tập huấn, yêu cầu các trường ĐH, CĐ phải có đủ giáo trình dùng chung cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho sinh viên. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền trong chính khóa và ngoại khóa về nghiên cứu bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bổ sung kiến thức cho cụm bài giảng an ninh trong giáo trình GDQP-AN.

3.4. Trên cơ sở kiến thức đã được tập huấn và tự bồi dưỡng nghiệp vụ, các nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục môn học GDQP-AN. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên GDQP-AN về năng lực, nghiệp vụ sư phạm.

3.5. Các cơ sở giáo dục đại học chỉ đạo, tổ chức tốt Hội thi giảng viên giỏi cấp cơ sở để tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP-AN các trường ĐH, CĐ toàn quốc lần thứ IV, năm 2014. Dự kiến tổ chức vào tháng 8/2014.

3.6. Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt việc đăng ký chuyển nghĩa vụ quân sự cho học sinh, sinh viên nam khi bắt đầu nhập học khóa mới theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 và Thông tư số 13/2013/TTLT- BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị đối với nam sinh viên tốt nghiệp đại học; làm tốt công tác tư tưởng, lựa chọn những sinh viên có đủ tiêu chuẩn về trình độ và sức khỏe để đào tạo sĩ quan dự bị, bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao năm 2014.

Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm GDQP-AN sinh viên căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013-2014 và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ qua Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04.38684158 và 04.38683760.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Phòng Tổng hợp - VP Bộ;
- Lưu: VT; Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6402/BGDĐT-GDQP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6402/BGDĐT-GDQP

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207322