• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


Văn bản pháp luật về Khai thác cảng biển

 

Công văn 6428/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6428/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6428/VPCP-CN
V/v Báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 5208/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 5838/BQP-TM ngày 02 tháng 6 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3794/BKHĐT-KCHTĐT ngày 05 tháng 6 năm 2018), Xây dựng (Công văn số 1358/BXD-HTKT ngày 08 tháng 6 năm 2018), Công Thương (Công văn số 4652/BCT-XNK ngày 11 tháng 6 năm 2018), Tài chính (Công văn số 6864/BTC-TCHQ ngày 11 tháng 6 năm 2018) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 5971/UBND-CNN ngày 08 tháng 6 năm 2018) về Báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (tại văn bản nêu trên) về kết quả triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan:

a) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, khai thác các cảng biển thuộc Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải; đồng thời, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá và nhận định cụ thể những bất cập, tồn tại và hạn chế (nếu có) để kịp thời có các giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Từ kinh nghiệm thực tiễn áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc dịch chuyển cơ cấu hàng hóa, quy hoạch cơ cấu đầu tư, khai thác cảng hợp lý, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và năng lực bốc dỡ hàng tổng hợp và hàng container để đảm bảo khai thác có hiệu quả nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển tại các khu vực cảng biển trong phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bình Dương;
- Các Cục: Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,  Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, KGVX, NN, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, CN (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6428/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6428/VPCP-CN

341

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386840