• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn về Tài chính năm 2018

Công văn 644/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp dụng chính sách mặt hàng, chính sách thuế đối với mặt hàng Phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng chính sách mặt hàng, chính sách thuế đối với mặt hàng Phân bón

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3247/HQBRVT-TXNK ngày 07/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc áp dụng chính sách mặt hàng, chính sách thuế đối với mặt hàng khai báo là phân bón do Công ty TNHH Yarra nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan CK Cảng Phú Mỹ - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Về việc phân loại mặt hàng của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có các Thông báo kết quả phân loại đối với mặt hàng khai báo là phân bón, có kết quả phân tích là hóa chất vô cơ, được sử dụng làm phân bón. Cụ thể: Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả phân loại số 1053/TB-TCHQ ngày 23/2/2017, số 1317/TB-TCHQ ngày 03/03/2017, số 3483/TB-TCHQ ngày 25/5/2017 và Chi cục Kiểm định Hải quan 3 có Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 450/TB-KĐ3 ngày 31/3/2017.

2. Về chính sách quản lý hàng nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 29 Luật Hải quan 2014 thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan”.

Do đó, đối với trường hợp mặt hàng khai báo là phân bón nhưng có kết quả phân tích phân loại xác định mặt hàng có tên gọi, cấu tạo, mã số hàng hóa vừa thuộc khái niệm tiền chất thuốc nổ theo Nghị định số 39/2009/NĐ-CP , vừa thuộc danh mục hàng hóa phải khai báo theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP thì phải đảm bảo thực hiện chính sách quản lý mặt hàng theo đúng quy định của Nghị định số 187/2019/NĐ-CP. Theo đó, tại thời điểm khai báo hải quan doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này phải xuất trình cho cơ quan hải quan giấy phép của các Bộ, ngành liên quan để làm cơ sở cho phép thông quan hàng hóa.

3. Về thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; khoản 3a Điều 5 Luật Thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 của Văn phòng Chính phủ thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. (Không phân biệt thuộc mã HS nào).

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam thì: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó (Không phụ thuộc vào Biểu thuế GTGT nữa).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là phân bón thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Cục KĐHQ (để phối hợp);

- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Điều 29. Khai hải quan
...
3. Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Đối tượng không chịu thuế
...
3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Hướng dẫn chung về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng

1. Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó. Riêng hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dùng thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này.

Ví dụ: Trong Biểu thuế giá trị gia tăng có ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của nhóm 87.05 “Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)” là 10% thì toàn bộ các mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 87.05 áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% nhưng trong trường hợp có các mặt hàng xe thuộc nhóm 87.05 được xác định là khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại khoản 18 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 644/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 644/TCHQ-TXNK

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google